Advert Advert
Advert Advert

“Azärbaycan türklärinä edilän “güzäştlär”in arxasında irançılıqla farsçı şiäçiliyin çöküşü dayanır”

Son dönemler İran İslam Cumhuriyeti’nin Güney Azerbaycan Türkleri’ne bazı sözde ödünler verdiği görülmektedir. Azerbaycan bilim adamı, Bütöv Azerbaycan Ocakları Sivil Toplum Kuruluşu’nun Türk Dünyası ile İlişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Faik Elekberli konu ilgili değerlendirme yazısı yazmıştır.

“Azärbaycan türklärinä edilän “güzäştlär”in arxasında irançılıqla farsçı şiäçiliyin çöküşü dayanır”
Bu içerik 3634 kez okundu.

1925-ci ildä Böyük Britaniyanın birbaşa dästäyi ilä Qacarlar dövlätini qanunsuz olaraq deviräräk onun yerinä “İran-Pählävi” adlı saxta bir hökumät quran, daha sonra bu saxtakarlığı “İran İslam Cümhuriyyäti” ismiylä 1979-cu ildän indiyä qädär davam etdirän “şiäçi-irançı mollalar”a qarşı äsas gücün Türklär, o cümlädän Azärbaycan Türkläri olması şübhäsizdir. 1925-ci ilädäk Qacarlarda, yäni öz dövlätlärindä pis-yaxşı yaşayan Azärbaycan Türklärinin “İran-Pählävi” vä “İran İslam Cümhuriyyäti” dövrlärindä ön plana çıxmasının äsas säbäbi qanunsuz hakimiyyätä gälänlärin, özlärini türklär qarşısında ağa kimi apararaq bütün haqq vä hüquqlarını tapdalamaları, qanları bahasına qurulmuş dövlätin din-mäzhäb qardaşı saydıqlarının äliylä äleyhinä çevrilmäläri olmuşdur. Ägär Qacarlar dövläti dövründä fars, türk, kürd, äräb, lur färqi qoyulmadan här bir etnik qrupun dilinä, mädäniyyätinä, äxlaqına, häyat tärzinä saygı göstärilirdisä Türkün qurduğu dövlätdä ingilislärin oyuncağı olaraq “hakim” olan “irançı”ların özälliklä, Türk düşmänçiliyi qäsdli xarakter daşımışdır.

Belä ki, “irançı-şiäçi” qılıqlı “mollalar” Türksoylu millät väkillärinin tämsil olunduğu fraksiyanın yaradılmasına icazä vermäsinin ardınca, dünän Azärbaycanda 6 illik ibtidai tähsil üçün Ana Dili därsliyi hazırlanması haqqında qärar da qäbul edib.

Farsların öncüllüyündäki sözdä demokratik “İrançılar”la, sözdä dinçi-şiäçi “mollalar” Türk dövlätini qanunsuz olaraq qäsb etdikllärini yaxşı bilirlär, bunu yaxşı bildikläri üçün dä mäcburän bu addımları atırlar. F.Äläkbärlinin fikrincä, vaxtilä “irançı-şiäçi” qılıqlı “mollalar” bu qanunsuzluqlarını Ähämänilär vä Sasanilärdän qalma dövlätçilikläriylä, bu coğrafiyada onlardan ävväl vä sonra mövcud olmuş Türk dövlätçiliyini ört-basdır etmäk istäsälär dä, bu çox da uğurlu alınmayıb: “Onlar yaxşı bilirlär ki, Avroplıların da yardımıyla ortaya qoyduqları bu cür aldatmacalar, quramalar müväqqätidir vä Türkün varlığı gec-tez onların saxta “İran-İslam” adlı qurama dövlätçiliyini mähv edäcäkdir. Ona görä dä şiäçi-irançı “mollalar” ikibaşlı oyun oynayırlar. Belä ki, qanunsuz olaraq “hakim” qüvväyä çevrildikläri gündän (1925) üzü bäri bir täräfdän Türklärin, o cümlädän Azärbaycan türklärinin milli varlığına fasiläsiz olaraq qäsd edir, yäni onun dilini, mädäniyyätini, äxlaqını, häyat tärzini aşağılayırlar. Buna paralel olaraq da Azärbaycan türklärinin “İran-fars” kökänli olması täbliğatını aparır, ortaq yurd vä ortaq kimlik anlamında “İran”, “İranlı”, “İran mädäniyyäti” kimliyini üst säviyyäyä qaldırmağa çalışırlar. Digär täräfdän şiäçi-irançı “mollalar” din amilindän yararlanaraq Azärbaycan türklärinin müsälman kimliyini qanunsuz ağalıqları yolunda bir oyun halına salmışlar. Bir sözlä, şiäçi-irançı “mollalar” här iki amildän istifadä edäräk qanusuz älä keçirdikläri Türk dövlätinin yenidän äsil sahiblärinä qayıtmamasına çalışırlar”.

Bu anlamda şiäçi-irançı “mollalar”ın son zamanlarda Türklärin, o cümlädän Azärbaycan türklärinin xeyrinä atdığı kimi görünän addımlara çox hässas yanaşmalıdır. Onun sözlärinä görä, Qacarlardan qäsb olunmuş Parlamentdä äsasän Türksoylu millät väkillärinin tämsil olunduğu fraksiyanın yaradılması, eyni zamanda Azärbaycanda 6 illik ibtidai tähsil üçün Ana dili därsliyinin hazırlanması müsbät amillär olsalar da, bunu  böyük bir uğur hesab edib şişirtmäk dä, eläcä dä “mollalar”ın oyunu sanıb tamamilä gözardı etmäk dä doğru deyildir: Doğrudur, bu gün Qacarlar dövlätindä qanunsuz olaraq oturan “irançı-şiäçi” qılıqlı “mollalar”ın qismän dä olsa, bu addımları atmaqla Türk varlığıyla razılaşmalı olmaları än azı 1925-ci ildän indiyä qädär apardıqları antitürk ideologiyasının az-çox uğursuzluğunu ortaya qoyur. Ancaq Qacarlar-Türk Parlamentini “İran-Fars Parlamentinä” çeviräräk biz türklärä Türk Fraksiyasını “bäxş” edänlärä, eläcä dä avropalıların äliylä yağmaladıqları Türk dövlätinin yerindä qurduqları qanunsuz “hakimiyyätläri” dönämindä Ana dili-Türk dilinin aradan qaldırıb indi bu yöndä hansısa kiçik bir güzäştä gedänlärä haqq etdikläri yerlärini göstäränä qädär äsas hädäfimizdän uzaqlaşmamalıyıq. Çünki irançı-şiäçi “mollalar” bu addımları atmağa mäcbur olsalar da, ancaq onların da özlärinä görä müäyyän planları var. Şübhäsiz, “irançı-şiäçi” qılıqlı “mollalar” bu addımları atmaqla Azärbaycan

Türklärini äsas hädäfdän yayındırmaq, bununla da qanunsuz ağalıqlarını sürdürmäk mäqsädi güdürlär. Bu anlamda buna oxşar digär “gözlänilmäz” addımlar da atmağa davam edäcäklär. Belä bir durumda Azärbaycan türkläri daha soyuqqanlı davranaraq Qacarlar dövründä qäsb olunmuş dövlätçiliyini bärpa etmäyä çalışmalıdırlar.

İrançı-şiäçi “mollalar” därk etmäyä başlayıblar ki, Qacarlardan -Türklärdän qäsb etdikläri dövläti nä irançılıq, nä dä şiäçiliklä saxlamaq mümkün deyildir: “Azärbaycan türklärinä edilän son “güzäştlär”in arxasında irançılıqla farsçı şiäçiliyin çöküşü kimi acı häqiqät dayanır. Bu “güzäşt”lär qanunsuz irançı-şiäşi “molla” ağalığının ciddi siqnallarıdır.  Bu “güzäştlär” o demäkdir ki, “şiäşçi-irançı mollalar” Azärbaycanla, Azärbaycan türkläriylä bir yerdä, bir dövlätdä yaşamaq istäyirlärsä, ya vaxtilä ingilislärin, almanların daha sonra amerikanların oyununa gäldiklärini açıqca ortaya qoyub qanunsuz sahibländikläri dövläti öz yiyälärinä geri vermäli, ya da ölkänin än azından iki hissäyä bölünmäsinä razı olub yalnız Farsistanda vä ätrafında ağalıqlarına davam etmälidirlär.

Faiq Äläkbärli
 

Güney Azerbaycan Bütöv Azərbaycan Ocaqları Bütöv Azerbaycan Ocakları İran
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Elçibey'in doğum günü geniş edebi-kültürel etkinlikle anıldı
Elçibey'in doğum günü geniş edebi-kültürel etkinlikle anıldı
"Azerbaycan bayrağından Türklük simgesini kimse kaldıra bilmez!"